Sau đây là cách kiểm tra hiệu năng hoạt động của hệ thống VPS với Freevps Bench: wget http://freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash Bên dưới là một ví dụ: [root@coupongiamgia ~]# wget http://freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash CPU model : Vultr Virtual CPU 2 Number of cores : 1