Dưới đây là một số câu lệnh cơ bản dùng cho việc kiểm tra/check VPS Benchmark, Server sẽ giúp ích cho các bạn đánh giá về chất lượng của nhà cung cấp: – Kiểm tra thông số CPU bằng lệnh: lscpu – Kiểm tra thông số phần cứng khác(CPU,